Parajumpers sale Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl Canada Goose jas

Welkom!

... op de website van de Belangengroep Theresia & Spoorzone

Shine

Cool eh!

Giving you rotating images in the header with links

Churches

A Header Slideshow

And link to anywhere from the image...

Civic Involvement

Actueel...

Action

Brief aan gemeenteraadsleden: standpunt BST over moskee.

21 June 2009 door Karin | 0

geachte-raadsleden

Geachte Raadsleden, leden van de commissie Fysiek

 

Afgelopen donderdag 18 Juni 2009 heeft de Belangengroep Spoorzone Theresia ( BST) vergaderd over ondermeer de raadsnotitie dd 22 juni ( relatie Moskee en de Spoorzone).

We hebben de raadstukken gelezen en daaruit blijkt dat het college voornemens is een vrijstelling ( art. 19) voor het bestemmingsplan Oud Noord af te geven voor het bouwplan Moskee. Ook zijn vgl ons geen noemenswaardige verbeteringen aangegeven in de raadsnotitie mbt het bouwplan Moskee, die aan de vele bezwaren van de buurtbewoners tegemoet zouden kunnen komen.  Op 7 februari 2007 ( ruim 2 jaar terug) hebben wij reeds een brief met onze bezwaren hierover geschreven ( zie bijlage). En hebben wij in uw raadscommissie ingesproken. En deze bezwaren zijn nog steeds valide.

Wel moet gezegd worden, dat de gemeente ( ambtenaren en wethouder) op het terrein van informatie en overleg de afgelopen periode meer dan voldoende inzet heeft gegeven. Daar zijn we zeer tevreden over.

 

Wel wordt hierbij steeds en opvallend het argument naar voren gebracht dat het hun grond is en zij net zoals alle inwoners/eigenaren van Tilburg het recht hebben daar initiatieven te ontwikkelen. Dit mede op basis van het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan Oud Noord ( okt. 2006). Echter het ontbreekt o.i. steeds aan een echte visie op dit stedekegebied / op onze woonwijk. De woonwijk moet woonwijk blijven ( zie BST brochure en zie ook  www.spoorzonetheresia.nl.)   en niet tot een semistedelijke zone verworden, waar regionale voorzieningen worden gebouwd .

Met dit voorliggende voorstel “Vrijstelling artikel 19 lid 2: vaststellen ruimtelijke onderbouwing tbv het bouwen van een moskee aan de Stedekestraat “, cq  wijziging in het vigerende bestemmingsplan,  heeft het college/de raad  de mogelijkheid  bij uitstek  de gemaakte “weeffout” ( of heeft het toch een andere (politieke) achtergrondgedachte) in het bestemmingsplan dd 0ctober 2006 ( zie brief 7 februari 07)  recht te zetten.   En voor hen alsnog de locatie aan de Cobbenhagenlaan, die volgens velen een uitstekende plaats voor een Moskee is, mogelijk te maken. Of de Moskee (een prachtig bouwplan overigens ) in de Spoorzone een mooie en meer respectabeler plaats te geven. Dat laatste zou extra bijdragen aan de diversiteit en bijzonder karakter van dit Spoorzone gebied en daarmee aantrekkelijker maken voor investeerders.

 

Aanvullend op de punten reeds genoemd in onze brief dd 7 februari 2007, brengen wij als BST nog de volgende ( vraag-) punten naar voren:

 

          Par 2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid. Bij parkeerdruk en verkeersdruk wordt aangegeven dat een oplossing is gevonden. Dat betwijfelen wij. De Stedekestraat is en blijft een smalle woonwijkstraat. Voor wat betreft het parkeren worden 60 parkeerplaatsen  op eigen terrein ( goede zaak !!) gerealiseerd en 70 parkeerplaatsen in de Spoorzone. Of gezien de 1500 bezoekers dit aantal voldoende is nog maar de vraag ( landelijke getallen ?). Voor wat betreft het eerste punt is uit overleg duidelijk geworden, dat het niet de bedoeling is dat buurtbewoners in de toekomst gebruik kunnen maken van deze parkeerplaatsen omdat het terrein wordt afgesloten. Ook de doorgang via het Moskeeterrein naar het dierenboerderij/park erachter is niet mogelijk. En de gewenste culturele routes (BST) door dit gebied worden met deze afsluiting moeilijker.

          Het tweede punt betreft de 70 parkeerplaatsen in de Spoorzone. Daar is geen duidelijkheid over waar deze komen in de Spoorzone en op welke afstand van de Moskee en de onduidelijkheid of deze ondergronds aangelegd worden. Van TBV hebben we begrepen dat de nieuwbouw op het MTS terrein voorlopig niet doorgaat ( Lange Nieuwstraat) en dat een ondergrondse parkeergarage ( 2 lagen ) te duur wordt.

          Aangegeven wordt ook in deze paragraaf dat “de helft van het bestemmingsverkeer om de woonwijk heen geleid wordt”. Dat lijkt ons niet correct. Volgens ons gaat het bestemmingsverkeer eerst door de smalle Stedekstraat en als men ziet dat er niet op eigen terrein geparkeerd wordt dan rijdt men door naar de parkeerplaats in de Spoorzone ( waar?) Hiermee wordt onnodige verkeersbelasting gecreerd.  Naast dit bestemmingsverkeer komt er ook bestemmingsverkeer van niet bewoners , middels het Wilhelminapark ( ringbaan West) door deze straat ivm het nieuwe Deprezgebouw, de Vrije school , de MFA , WZC Bijsterstede  etc en straks voor de forse nieuwbouw ( oa MTS terrein) aan de Lange Nieuwstraat. Dat betekent ook, dat de Lange Nieuwstraat ook weer extra belast gaat worden en een intensivering ontstaat van nieuw verkeer ( van Niet wijkbewoners).

          Bij BST leeft de vraag of de financiering van een eventuele Moskee al rond is (geschat 10 miljoen) en of de gemeente afspraken heeft gemaakt wanneer de bouwaanvrage ( ivm verloedering) binnen een bepaalde termijn moet worden ingediend en als er een vergunning komt of de bouw van de moskee binnen een vastgestelde periode ( bv 1 jaar) moet zijn afgebouwd. In Amsterdam ea plaatsen weten we dat de moskee een meerjarenplan is . Als het geld op is stopt de bouw voor een tijdje. ( jarenlange bouwput in een woonwijk).

          Er waren in de vorige commissie vragen gesteld, waarom er een sociale culturele ruimten, een imamwoning en schoollokalen in het project zaten, terwijl er in de wijk een grote MFA ( school, sport, sociaal cultureel) gebouwd wordt? In de raadsnotitie is hierover geen antwoord opgenomen.                                                        Ook is in de notitie geen ( maatschappelijke) aandacht besteed aan het knelpunt van het de “hangjongeren”, die rondzwierven in de wijk, zoals zich dat voordeed  wanneer er grote (gebed-)activiteiten waren bij de oude ( functionerend) Moskee                                         

          Graag zouden we, gezien de Spoorzoneontwikkeling, dat er een relatie ( integrale visie) gelegd wordt met het Stedekegebied , het Spoorzone en het Cultuurgebied (Wilhelminapark. Pont Museum etc  ) Hier wordt in deze notitie niet over gesproken cq een visie neergelegd. ( zie BST brochure).

 

 

 

Tot zover onze aanvullende en met nadruk bedoeld als opbouwende opmerkingen.  En als BST hopen dat U hiervoor aandacht heeft bij de behandeling van de Raadsnotitie.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur en de klankbordgroep van de Stichting BST

 

 

C.Taminiau,

H. van de Muijsenberg

K. van de Velde.

P.Vermijs.

J.Karremans

B. van Herreveld

P. Satnarain

Geef een reactie