Parajumpers sale Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl Canada Goose jas

Welkom!

... op de website van de Belangengroep Theresia & Spoorzone

Shine

Cool eh!

Giving you rotating images in the header with links

Churches

A Header Slideshow

And link to anywhere from the image...

Civic Involvement

Actueel...

Action

geen hoogbouw maar complexiteit

12 January 2019 door Jan Jaap | 0

Bouw gedurfd
Pas nieuwe technieken toe
Niet rechttoe rechtaan, omhoog
Lees hier waarom

loc hal als woonkamer

11 January 2019 door Jan Jaap | 0

De nieuwe bib slaat aan
Lees hier meer

raadsinformatie blauwe gebouw

11 January 2019 door Jan Jaap | 0

Uitnodiging voor inspreekavond 14 januari 2019 (plan Besterdring 235)

 

Beste bewoners van wijk Theresia en belangstellenden,

 

Mogelijk heeft u de ontwikkelingen gevolgd rond de Besterdring 235, beter bekend als het blauwe gebouw. Er gaat nieuwbouw komen op deze locatie en het nieuwe bestemmingsplan is in een ver gevorderd stadium.

 

Wij, als planteam Besterdring 235, vinden de voorgenomen bouwvolumes (52% meer dan in het bestemmingsplan 2010) niet acceptabel.

Ook hebben we moeite met de wijze waarop het overleg -nu al anderhalf jaar- verloopt. Daarom hebben we zienswijzen (voorheen bezwaren) ingediend tegen de huidige plannen.

Wie een zienswijze heeft ingediend, mag inspreken voor de raad.

En dat gaan we ook doen. U kunt onze insprekers ondersteunen door maandagavond 14 januari op de publieke tribune erbij te zijn.

Datum:           Maandag 14 januari, aanvang 19.30 uur.

Locatie:          Zaal 2 in Het Laken, Hart van Brabantlaan 10-12-14 te Tilburg

Aanvang:        19.30 uur.

Deze zaal is op de tweede verdieping. U kunt zich melden bij de receptie en aangeven dat u het raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan Spoorzone, 7e herziening (Besterdring 235)’ wilt bijwonen.

 

Misschien denkt u nu dat het “ver van uw bed” is, niets is minder waar.

De gemeente presenteert in februari 2019 al het Koersdocument, wat leidraad is voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Een van de eerste globale bestemmingsplannen die dit voorjaar ter goedkeuring komen, betreft een 120 meter hoge toren tegenover het station tussen de Clarissenhof en het Deprez gebouw.

Ook de andere gebouwen die nu op de maquettes nog kleine blokjes lijken te zijn, gaan zeker hun schaduw werpen over de wijk Theresia. Uw stem is broodnodig.
Het is daarom heel zinvol om uzelf goed te informeren over uw rechten als belanghebbende en betrokken bewoners cq. bedrijven.

Het plan Besterdring 235 is het eerste plan dat van start zal gaan en ook al is het officieel geen deel van de Spoorzone, het vormt wel de entrée. Vandaar dat hierin ook grote belangen meespelen.

 

De bijeenkomst van maandag 14 januari aanstaande is bedoeld om de raadsleden te informeren. Het debat over het raadsvoorstel vindt plaats op maandag 21 januari, om 20.30 uur. Ook deze bijeenkomst is openbaar.

 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met Renata van Rijsoort 06-12703647 of Anita Verhulst 013-5359270 of een e-mail sturen naar: renatavanrijsoort@hotmail.com

 

 

Reactie wijkraad Theresia op concept koersdocument

4 January 2019 door Jan Jaap | 0

Ook de wijkraad van Theresia heeft een eerste reactie verstuurd op het concept koersdocument.
De reactie is hier terug te lezen
Ook wijkraad Loven Besterd heeft een reactie geformuleerd ism de klankbordgroep spoorzone
Planteam Theresiazone heeft eveneens een uitgebreide reactie geformuleerd.
Deze zijn hier ook terug te lezen

U kunt ook een reactie achterlaten

Reactie BST op concept koersdocument spoorzone

4 January 2019 door Jan Jaap | 0

Reactie BST op concept Koersdocument Spoorzone

 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Tilburg,

De Belangengroep Spoorzone Theresia (BST) is ruim 14 jaar een structurele overlegpartner van de gemeente waar het zaken betreft die de Spoorzone en de wijk Theresia aangaan. Zij wil met deze reactie een paar zaken onder de aandacht brengen die anders mogelijk in het grote geheel verloren dreigen te geraken.

Grenzen verleggen

Het bestuur van de BST heeft kennis genomen van het – nog onvolledige – concept Koersdocument Spoorzone, en prijst de ambitie die erin doorklinkt. De status ervan is echter niet eenduidig, wat de zorg oproept dat het document een vrijbrief gaat zijn om ongemerkt de grenzen te verleggen bij nieuwe ontwikkelingen. Die vrees is hopelijk ongegrond.

Toetsstenen voor ontwikkeling

In de BST-publicatie ‘Theresia & De Spoorzone’ uit 2010 met als subtitel ‘bewonersvisie en participatie’ benoemt de BST een aantal punten die zij als toetssteen in het overleg met de gemeente hanteert. Deze punten zullen ook voor de toekomst en het Koersdocument Spoorzone toetsstenen zijn. De eerste daarvan, en wat de BST betreft ook de voornaamste, is ‘Theresia moet een rustige woonwijk blijven’.

Structuur in participatie

De BST heeft ook kennis genomen van de adviezen van de Klankbordgroep Spoorzone, de Wijkraad, en het Planteam Theresiazone en uit haar zorg over die participatie. De invulling en diversiteit daarvan is van zeer abstract tot in hoge mate van detail. Een heldere sturing ontbreekt. Als de gemeente die participatie serieus wil nemen, dan kan het alleen benoemen daarvan in het Koersdocument niet volstaan. Het hoofdstuk participatie zal duidelijk moeten maken hoe die inbreng door de burgers – en met name de meest betrokkenen – gedurende de invulling van de uitgezette koers gestalte en een zinvolle betekenis krijgt.

Verbinding met Theresia

Bij de ‘belangrijke keuzes die de basis vormen voor de identiteit van de Spoorzone’ is de voornaamste in de tekst bij punt 10 onvolledig. Niet alleen de wijk Theresia is niet benoemd, ook de andere niet. Keuze 10 zou daarom moeten luiden: ‘Verbinden met de belendende woonwijken, de binnenstad, het museumkwartier en de universiteitscampus’.

Hoogbouw

Dat de beoogde terughoudendheid bij hoogbouw juist in de Spoorzone is losgelaten bedroeft de BST. Het Masterplan uit 2012 liet een andere invulling zien dan dit Koersdocument doet. Een hoogte van over de 100 meter waar voorheen 70 als maximum is aangehouden, brengt voor veel meer bewoners dan eerder gedacht een nadelig schaduweffect met zich mee.

Parkeren.

De BST begrijpt de onvrede van de oude en nieuwe bewoners van Theresia en de Spoorzone over de ingestoken beleidsrichting; het volgen van de vraag bij het voorzien in parkeerbehoefte, is volstrekt in tegenspraak met wat eerder met hen afgesproken was. Het geeft ook te denken, wat zijn afspraken met de gemeente en burgerparticipatie waard, als de gemeente die moeizaam tot stand gekomen afspraken zonder enig overleg terzijde legt? Eerder was beloofd dat parkeergarages zouden worden gerealiseerd nog voordat het Clarissenhof zou worden opgeleverd om de parkeerdruk tijdig te verminderen. Nu gebeurt het omgekeerde en is de bestaande parkeerdruk juist extra en blijvend opgevoerd. Met welk doel, vraagt ieder zich af. Richten op nieuwe bewoners die kunnen leven met weinig of geen parkeerruimte mag niet ten koste gaan van hen die er al geruime tijd wonen en door die keuze hun schaarse ruimte moeten inleveren.

Cultuurbehoud

Behoud van het cultureel erfgoed als adagium verliest zijn betekenis als niet tegelijk de bestaande ruimte voor cultuur en ontwikkelingen daarin gekoesterd worden. De huidige gebruikers van Superstedeke, gelegen juist buiten de Spoorzone en langs de route naar het museumkwartier, maar midden in de wijk Theresia, maken zich letterlijk zorgen om de aan hen toegewezen ruimte. Deze en dit soort voorzieningen – bij uitstek de culturele verbinders in de wijken – dreigen in de uitgezette koers ondergesneeuwd te raken.

Duurzaamheid

Hemelwater filtreren en bufferen is lovenswaardig, maar strookt minder met het loslaten van de belofte de pompen op het Lumenplantsoen 100 jaar te laten blijven werken. Circulariteit begint bij de natuurlijke systemen, en dus ook bij het schoon houden van die natuurlijke systemen. Er vloeit meer dan alleen mensen in de verbinding van de wijken met de Spoorzone. Die grens kan nooit zo hard zijn dat hier geen oog meer voor is.

Tot slot

De BST hoopt dat deze aandachtspunten een bijdrage zullen leveren aan de uiteindelijke tekst van het Koersdocument om zo daadwerkelijk mede richting te geven aan de ontwikkeling van dit fantastische kerngebied, en dat de Spoorzone met de omringende wijken in alle aspecten een integraal geheel zullen vormen.

 

Belangengroep Spoorzone Theresia

Auto weg, maar wat terug…?

4 January 2019 door Jan Jaap | 0

Minder auto’s in de binnenstad
Goed plan
Maar dan?
Nu zal al nagedacht moeten worden over het optimaliseren van vrijkomende ruimte
Lees hier meer

Burgerparticipatie

2 January 2019 door Jan Jaap | 0

Kijk hier voor voorbeelden

Bib open

2 January 2019 door Jan Jaap | 0

De bib is vanaf vandaag open
Officiële opening is op 24 januari
Lees hier meer

Binnentuin in the states

1 January 2019 door Jan Jaap | 0

Zelfs tussen wolkenkrabbers

Inkijkje in lochal

31 December 2018 door Jan Jaap | 0